De alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU) benoemt twee Scientific Directors en een Director EWUU Education om de samenwerking tussen de vier instellingen in Eindhoven, Wageningen en Utrecht verder te versterken. Zij zijn door het EWUU bestuur benoemd op de belangrijkste speerpunten van deze samenwerking. Prof. dr. Ines Lopez Arteaga is hoogleraar bij TU/e en is verantwoordelijk voor de onderwijsambities binnen de EWUU alliantie. Prof. dr. ir. Huub Rijnaarts is hoogleraar in Wageningen en geeft leiding aan het EWUU speerpunt Circular Society. Prof. dr. Roel Vermeulen is hoogleraar in Utrecht en geeft leiding aan de ambities van de EWUU alliantie op het gebied van Preventive Health.

De strategische samenwerking tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht is in 2019 van start gegaan en maakt een flinke groei door. Er zijn sindsdien bijna 80 interdisciplinaire onderzoeksprojecten opgestart met 400 wetenschappers vanuit de vier instellingen. Bovendien worden er jaarlijks minstens negen interuniversitaire challenges georganiseerd voor zowel master- als bachelorstudenten en is het vakkenaanbod van de drie universiteiten voor alle studenten opengesteld. Een overzicht van verschillende projecten en activiteiten is te vinden in het EWUU Highlight Report.

Om deze groei verder door te zetten zijn nu op de drie belangrijkste thema’s van de EWUU alliantie, Preventive Health, Circular Society en Onderwijs, twee Scientific Directors en een Director EWUU Education benoemd. Met deze benoeming hebben ze ook de rol van EWUU hoogleraar gekregen en treden ze op als ambassadeurs van de samenwerking. Ze spelen een cruciale rol in het verbinden van de verschillende instellingen en disciplines met als doel om bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen.

Prof. dr. Ines Lopez Arteaga
Prof. dr. Ines Lopez Arteaga is hoogleraar Acoustics and Noise Control bij het Mechanical Engineering Department van Eindhoven University of Technology (TU/e), Dean van het Bachelor College TU/e, voorzitter van het Onderwijsbestuur TU/e. Daarnaast is zij hoogleraar Engineering Acoustics aan KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Zweden. Ines heeft grote expertise in onderwijsbestuur, ontwikkeling en innovatie, en geeft sturing aan TU/e-brede ontwikkelingen zoals de herziening van de Bachelor Programma’s, onderwijsdigitalisering en onderwijs innovatieprogramma’s op het gebied van blended learning en challenge-based education. Ines is sinds 2019 betrokken bij het EWUU Onderwijsprogramma en is benoemd tot Director EWUU Education.

“De samenleving wordt geconfronteerd met ongekende uitdagingen – op sociaal, economisch en milieugebied – als gevolg van de steeds snellere globalisering, technologische vooruitgang en de overweldigende toevloed van wetenschappelijke kennis. Er is vraag naar professionals die het vermogen hebben om dergelijke complexe en dynamische uitdagingen aan te gaan door disciplinaire grenzen te overschrijden. Het EWUU onderwijs wordt gekenmerkt door transdisciplinariteit en innovatie, en is erop gericht om alle lerenden -inclusief de eigen medewerkers- toe te rusten met toekomstgerichte vaardigheden en bij te dragen aan nieuwe oplossingen voor onbekende problemen.
Prof. dr. ir. Huub Rijnaarts (foto: FotoHuisVelp Fotografie)
Prof. dr. ir. Huub Rijnaarts is hoogleraar Milieu- en Watertechnologie bij Milieutechnologie van Wageningen University & Research. Hij is daarnaast Principal Investigator bij het Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Zijn onderzoek richt zich op circulaire oplossingen voor water, afval en energie voor stedelijke en (agro)industriële systemen. Hij leidt meerdere onderzoeksprojecten gericht op watertechnologie, het terugwinnen van grondstoffen en het creëren van veerkrachtige steden en duurzame industrieën, in balans met de landelijke omgeving. Huub is sinds 2020 betrokken bij het Circular Society programma van de EWUU alliantie dat twee toepassingsrichtingen heeft: urban-rural circularity en circular safe hospitals. Hij is benoemd tot EWUU Scientific Director Circular Society.

“De vier partners binnen de EWUU alliantie werken samen om de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. De huidige mondiale productie- en consumptiepatronen verergeren de uitputting van hulpbronnen, klimaatverandering, milieuvervuiling en het verlies aan biodiversiteit, en werken daarnaast geopolitieke afhankelijkheid en sociale ongelijkheid in de hand. De urgentie van de overgang van een lineaire naar een duurzame circulaire samenleving kan niet genoeg worden benadrukt. Er is een cruciale rol weggelegd voor interdisciplinaire wetenschap: het ontwikkelen van socio-technische innovaties en onafhankelijke kennis over de complexe gedrags- en systeemveranderingen die nodig zijn om de transitie te versnellen. Vertegenwoordigers van steden en industrie, landbouw en natuur, en van de gezondheidszorg worden hier intensief bij betrokken om zo ook concreet bij te dragen aan de versnelling van de energie- en grondstoftransities in hun sectoren.
Prof. dr. Roel vermeulen (foto: Bas Niemans)
Prof. dr. Roel Vermeulen is hoogleraar Milieu-epidemiologie en Exposome Science aan Universiteit Utrecht en directeur van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. Hij is adjunct hoogleraar aan het UMC Utrecht. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op omgevingsrisicofactoren voor gezondheid: wat we eten, de lucht die we inademen, onze sociale interacties en leefstijlkeuzes zoals roken en sporten. Roel is sinds 2021 betrokken bij het Preventive Health programma van de EWUU alliantie en is benoemd tot EWUU Scientific Director Preventive Health.

‘TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht werken vanuit een multidisciplinaire aanpak samen aan oplossingen voor preventieve gezondheid. De druk op de zorg is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen. De kosten worden te hoog en één op de vier mensen moet straks in de zorg werken om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Onze levensverwachting is enorm gestegen en nu staan we voor de vraag: hoe pakken we welvaartsziekten, zoals obesitas, effectief aan? Er valt een wereld te winnen door meer aandacht te besteden aan preventie. Preventieve maatregelen hebben alleen effect als je op meerdere fronten tegelijk ingrijpt. Het is daarom hard nodig om naar het hele systeem te kijken en vanuit verschillende disciplines samen te werken.’